Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Montaj Sigortaları Genel Şartları’nda bu sigortanın kapsamı, sigorta konusunu teşkil eden varlıkların poliçe süresi içinde, montaj alanında bulunduğu sırada, bu poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir nedenle herhangi bir şekilde kayıp ve hasar görmesi hali olarak açıklanmıştır.

Montaj Sigortaları Genel Şartları’na göre, poliçede aksine karar verilmemişse şu sayılan durumlar güvence dışında tutulmuştur:

 • Montaj işlerinin yapılması için kullanılan makine, alet ve ekipmanları ile geçici barakalar ve yardımcı tesislerin gördüğü zararlar.
 • Üçüncü kişilerin göreceği zararlar yüzünden sigortalı kişiye düşecek yasal sorumluluklar.
 • Hasar sonucunda ortaya çıkan enkazın kaldırılması için yapılan masraflar.
 • Poliçenin kapsamına giren risklerin gerçekleşmesi yüzünden meydana gelen kayıp ve hasarların gerektirdiği, seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları ve fazla çalışma ücretleri (burada uçak ile yapılacak nakliye işlemleri hariç tutulmuştur).
 • Grev, lokavt, kargaşa hali ve halk hareketleri yüzünden ve bu olayları önlemek için yapılacak resmi müdaheleler yüzünden ortaya çıkan bütün kayıp ve hasarlar.
 • Dört haftadan daha uzun bir tecrübe döneminde meydana gelen kayıp ve hasarlar.
 • Terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotajlar ile bu olayları önlemek için yapılacak resmi müdaheleler yüzünden ortaya çıkan bütün kayıp ve hasarlar.
 • Poliçenin kapsamına giren risklerin gerçekleşmesi yüzünden doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelmiş olsa da her türlü çevre kirliliği nedeniyle ortaya çıkan zararlar.

Montaj Sigortaları Genel Şartları’na göre güvence dışında kalan durumlar şunlardır:

 • Savaş, istila, düşman hareketleri, çarpışma iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bu hareketleri önlemek için yapılacak resmi müdaheleler yüzünden ortaya çıkan bütün kayıp ve hasarlar.
 • Bir nükleer yakıt veya nükleer artıklar ya da nükleer bulaşmalar yüzünden ve bu olayları önlemek için yapılacak resmi müdaheleler yüzünden ortaya çıkan bütün kayıp ve hasarlar.
 • Resmi makamların sigortalı kıymetler üzerinde yapılacak tasarrufları yüzünden meydana gelen bütün kayıp ve hasarlar.
 • Monte edilecek kıymetlerin kendi bünyelerinde mevcut yapım, döküm, malzeme, hesap ve montaj hataları.
 • Aşınma, yıpranma, paslanma ve çürümeye bağlı kayıp ve hasarlar.
 • Montaj çalışmalarının yapılması sırasında kullanılan makine ve ekipmanların mekanik veya elektrik arızaları veya kırılmaları.
 • Envanter açıkları.
 • Sigortalı kişinin veya onun yerini alan sorumlu kişilerin kasıtlı davranışları veya ağır kusurlu hareketleri yüzünden ortaya çıkan kayıp ve hasarlar.
 • Montajı tamamlanan veya varsa tecrübe dönemi biten, ya da işverene teslim edilen veya işveren tarafından kullanılan kısımlarda herhangi bir şekilde ortaya çıkan kayıp ve hasarlar.
 • Montajın zamanında tamamlanmamış olmasından, montaj çalışmalarının kısmen veya tamamen durmasından, taahhüdün yerine getirilmemesinden, sözleşmenin feshinden veya cezai koşulların uygulanmasından meydana gelen zararlar ve kar kaybı ve estetik kusurlar gibi her türlü sonuç zararları.
 • Montaj işlemleri ile ilgili bütün hava ve kara nakil araçları ile yüzen araçlar.

Bugün hızla gelişen teknoloji, sanayicileri ve işverenleri, fabrikalarını ve tesislerini yenilemeye ve yeni yatırımlar yapmaya yöneltmektedir. Yeni yatırımlar gerçekleştirilirken, olası maddi kayıpların önüne geçmek ise ancak montaj sigortaları ile mümkün olmaktadır.

Özetlemek gerekirse, montaj faaliyetlerinin başladığı andan itibaren bitime kadar geçecek süre içinde, montaj çalışmalarına özgü beklenmedik sebeplerle ve birdenbire ortaya çıkan hasarlar montaj sigortaları güvence altına alınmaktadır.

Montaj sigortalarını yaptırabilecek olanlar şunlardır:

 • Montaj işlerini yüklenen firmalar
 • Montaj işlerinden sorumlu ise imalatçı veya satıcı firmalar
 • Monte edilecek ünite veya tesislerin sahipleri

Bu kişiler ayrı ayrı montaj sigortası yaptırabileceği gibi, tarafların her üçü de tek bir poliçede sigortalı olarak gösterilebilir.

Montaj sigortası konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz, bu arada uygun bir montaj sigortasına sahip olmak isterseniz, insaatsigortasi.com.tr web sitesinin uzman yöneticileri ve çalışanlarına başvurmakta vakit kaybetmeyin.