Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan İnşaat Sigortası Genel Şartlar’ında sigortanın kapsamı şu şekilde çizilmiştir: İnşaat sigortası konusuna giren değerler, poliçenin süresi içinde, inşaat alanına bulunduğu sırada ve inşaat süresi içinde, önceden bilinmeyen ve aniden gelişen bir olaya bağlı olarak herhangi bir şekilde hasar görür ve zarara uğrarsa, poliçede gösterilen istisnalar hariç olmak üzere, bu sigorta ile güvence altına alınmış olmaktadır.

Bu uzun ifadeyi basitleştirmek için daha kısa ifadelerle bu sigortanın kapsamını şu şekilde açıklayabiliriz:

  • Ortada sigortalanacak değerler bulunmalıdır.
  • Bu değerler poliçe süresi içinde zarar görmüş olmalıdır.
  • Bu değerler inşaat alanı içindeyken zarar görmüş olmalıdır.
  • Zararlar inşaat süresi içinde ortaya çıkmış olmalıdır.
  • Ortaya çıkan hasar önceden bilinmeyen ve aniden gelişen bir olaya bağlı olmalıdır.
  • Poliçede gösterilen istisnalar saklıdır.

Kısaca inşaat sigortası denilen bu sigorta şekli, inşaat bütün riskler sigortası, inşaat all risks sigortası ya da construction all risks (CAR) olarak da ifade edilmektedir. İnşaat sigortası, yapımı henüz bitmemiş, inşaatı devam eden, konut, fabrika, işyeri, köprü, baraj ve benzeri yapıların inşaatı sırasında ortaya çıkabilecek bütün maddi hasarları tazmin eden bir sigorta şeklidir.

Devam eden inşaat, bir projenin bütünü de olabilir, bir büyük projenin bir bölümü de olabilir. İnşaat sırasında ortaya çıkabilecek bütün riskler sigortalanabilir. Bunun yanında İnşaat All Risk kapsamına girmeyen farklı teminatlar da ilave olarak sözleşmeye konulabilir.

İnşaat sigortalarının kapsamı bu denli geniş olunca, reasürans şirketleri bazı teminatların sınırlarını çizmek gereği duymuşlardır. Reasürans şirketleri tarafından teminat kapsamlarını daraltan bazı klozlar eklenmektedir. Bu yüzden sigorta şirketleri de bu klozları sözleşme yaparken kullanmaktadır. Ülkemizde daha çok Munich Re klozları sözleşmelerde yer almaktadır.

Genel olarak inşaat sigortası, inşaatın yapımında kullanılan malzemelerin, inşaat alanına konulması ile başlar, inşaatın tamamlanması ve geçici kabulünün yapılması ile son bulur. Geçici kabul tarihi ile kesin kabul tarihi arasında kalan süre için, genelde dar kapsamlı inşaat sigortası güvencesi verilir.

Bunun dışında normal bir inşaat sigortası yaptırıldığında bazı ilave güvenceler alınması da mümkündür. Örneğin, geçici şantiye tesisleri, enkaz kaldırma masrafları, inşaat makineleri, ülke içi taşımalar, mevcut tesisler, deprem, kusurlu tasarım, üçüncü kişiler sorumluluk, halk harektleri, kargaşa, terör, ayaklanma ve benzeri sosyal hareketler de istenirse ilave prim ödenmek suretiyle poliçe kapsamına alınabilir.

Sigorta sözleşmesi yapılırken, sigorta bedelinin sigorta değerine eşit olması çok önemlidir. Çünkü sigorta bedeli, poliçede gösterilmiş olan ve riskin gerçekleşmesi durumunda sigorta şirketinin ödeyecek olduğu azami teminat tutarıdır. Eğer sigorta bedeli, gerçek değerinden düşük tutulmuş olursa, belki poliçe primi de düşük olacaktır ama varlıkların güvencesiz kalma ihtimali de olacaktır.

Risk gerçekleşip tazminat ödemesi söz konusu olduğunda, sigorta şirketi önce riskin gerçekleştiği andaki sigorta değerini tespit eder. Bu değer, sigortalı kıymetin riskin gerçekleştiği andaki proje değeridir. Ama her durumda sigorta şirketinin sorumluluğu poliçede yazılı sigorta bedelini geçemez.

Poliçede gösterilen bedelin, sigorta değerinden yüksek olması, aşkın sigorta durumudur. Sadece fazla prim ödenmiş olur. Çünkü sigorta şirketinin sorumluluğu sigorta edilen kıymetin gerçek değeri ile sınırlıdır.

Bir de inşaat sigortası sözleşmesi yapılırken sigorta şirketine hatalı veya eksik bilgi verilmemiş olması çok önemlidir. Bu durum tazminat ödemesi sırasında anlaşmazlıklara yol açabilir.

İnşaat sigortası konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz, bu arada bir inşaat sigortası yaptırmak istiyorsanız, insaatsigortasi.com.tr web sitesinin deneyimli yöneticileri ve çalışanları her zaman yanınızda olacaktır.