Bir inşaat sigortasında gösterilecek sigorta bedeli, eğer ortada bir inşaat sözleşmesi varsa bu sözleşmede gösterilen tutardan düşük olamaz. Teorik olarak sigorta bedeli, inşaat projesinin başladığı tarihten bittiği tarihe kadar harcanan bütün işçilik, vergi, nakliye ve benzeri masrafları içine alan, projenin maliyet değerine eşit olmalıdır.

İnşaat Sigortası (Bütün Riskler) Genel Şartları’nda sigorta bedelinin tespiti şu şekilde açıklanmıştır:

  • Poliçede gösterilen sigorta bedeli, nakliye ve işçilik masrafları dahil varsa gümrük, vergi, resim ve harçları ile birlikte projenin, proje bitiminde ulaşılacağı en son proje değerine eşit olmalıdır.
  • Poliçede gösterilen sigorta bedeli, proje eğer ihaleye dayalı bir iş ise, her yıl ilgili cari yıl fiyatları ile güncellenen sözleşme bedelinden daha aşağı tutarda olamaz. Güncellenen sözleşme bedeline, var ise, o ana kadar yapılmış olan keşif artışları da dahil edilir.
  • Eğer sigorta sözleşmesi ile birlikte ilave olarak alınmışsa, inşaatın yapılması sırasında kullanılan makine, alet ve donanımların ve geçici inşaat barakaları ile yardımcı binaların sigorta bedelleri, cari piyasa değerlerinden daha düşük tutulamaz.
  • Sigorta sözleşmesinde gösterilen sigorta bedelini meydana getiren varlıklarda eğer bir artış meydana gelmişse, inşaat firması bu artışı öğrendiği tarihten itibaren en geç beş gün içinde sigorta şirketine bildirmiş olmalıdır. Ancak bu süre içinde herhangi bir hasar da meydana gelmemiş olması gerekir.
  • Bu şekilde sigorta süresi içinde olabilecek her türlü değer artışlarının sigorta kapsamına sayılabilmesi için sigorta şirketinin buna yazılı olarak rıza göstermiş olması gerekir. Bu durumda sigorta şirketi sigorta bedelindeki artış ile orantılı olarak ayrıca prim artışı da hesaplayacaktır. Değer artışları sigorta şirketi tarafından kabul edilmek zorunda değildir. Değer artışını eğer sigorta şirketi kabul etmemişse, bu durumda bu sigortaya ilk tehlike sigortası hükümleri uygulanır.

Eğer sigorta sözleşmesinde gösterilen sigorta bedeli, sigortalanan kıymetlerin değerinden düşük tutulmuş ise bu duruma eksik sigorta denir ve hasar ödemesi bu sigorta bedeli ile orantılı olarak ödenir. Yani poliçe tutarı ne oranda eksik ise hasar da o oranda eksik ödenir.

Eğer sigorta sözleşmesinde gösterilen sigorta bedeli sigortalanan kıymetlerin değerinden yüksek gösterilmiş ise bu duruma aşkın sigorta denir ve hasar ödemesi hiçbir şekilde karşılaşılan zarardan fazla yapılmaz. Yani poliçe tutarı yüksek olsa bile sigortalanan kıymetlerin gerçek değeri ne ise o ödenir.

İnşaat sigortası bedel tespiti konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz, bu arada uygun bir inşaat bütün riskler sigortası yaptırmak istiyorsanız, insaatsigortasi.com.tr web sitesinin deneyimli yöneticileri ve çalışanlarına danışmak için vakit kaybetmeyiniz.